ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Η παροχή υπηρεσιών της εταιρείας, εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό, απαιτεί και την χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού.

Η εταιρεία δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό, φροντίζει να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας οχήματα και να εξοπλίζει το προσωπικό της με μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών, όπως επίσης και με τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας.

Η επιλογή του εξοπλισμού γίνεται πάντοτε με στόχο την ασφάλεια των εργασιών που θα εκτελεστούν, όπως επίσης και βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών των εγκαταστάσεων.