ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η I.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ στο πλαίσιο υπηρεσιών διαχείρισης Υποδομών και Εγκαταστάσεων αναλαμβάνει τη διαχείριση έργων μελέτης, κατασκευής, οργάνωσης, και ανακαίνισης υποδομών, κτιρίων, εγκαταστάσεων και μέσων.

Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργίας, συντήρησης, επίβλεψης και υποστήριξης.

Υπηρεσίες προμήθειας και πώλησης ανταλλακτικών, υλικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού.

Παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων.

Η Ι.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ δημιούργησε και εφαρμόζει ένα αποκλειστικό πρόγραμμα «Υλοποίησης Έργου», που έχει ως κύρια συστατικά:

  • Τη συστηματική καταγραφή
  • Τη λεπτομερή αποτύπωση
  • Την ενημέρωση των χρηστών
  • Την τήρηση αρχείων ενεργειών
  • Τη δημιουργία αυτοματοποιημένης έκδοσης στατιστικών
  • Την συστηματική ενημέρωση των αρμόδιων του Πελάτη