ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η εμπειρία των στελεχών στους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας, επιτρέπει την ανάλυση και κατανόηση των αναγκών κάθε πελάτη με τρόπο ώστε να είναι σε θέση να του προσφέρει την καλύτερη δυνατή πρόταση.

Πρωταρχικής σημασίας παράγοντες για την επιτυχία ενός έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • Κατανόηση και καταγραφή των αναγκών του Πελάτη
  • Αναζήτηση βέλτιστων οικονομοτεχνικών λύσεων
  • Συνέπεια και τεχνική αρτιότητα
  • Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους
  • Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Οργανωμένη, τακτική και διαφανής επικοινωνία
  • Ικανοποίηση και ασφάλεια του πελάτη