ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος κάθε έργου γίνεται από τον Διευθυντή Διαχείρισης Έργων, ο οποίος αναθέτει την εκτέλεση του έργου στους εκάστοτε Υπεύθυνους των τμημάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Διαχείρισης Έργου (Project Management). 

Πιο συγκεκριμένα:

  • Διαμορφώνει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικές υποχρεώσεις, τη διαθεσιμότητα του προσωπικού και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού)
  • Κατανέμει αρμοδιότητες μεταξύ των Υπευθύνων των εμπλεκόμενων τμημάτων και ορίζει τον αντίστοιχο Project Manager σύμφωνα με τα προσόντα του για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Ελέγχει και παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του